Od czasów pionierskiej inicjatywy CLIFFORDA W. BEERSA, twórcy ruchu higieny psychicznej na terenie Stanów Zjednoczonych Ameryki Północnej - minęło około 95 lat. W tym czasie, jakkolwiek wiedza o człowieku wzrosła niepomiernie, nie udało się dotrzeć do sedna spraw ludzkich, ani zrealizować naczelnego programu życia. Nie udało się wykorzystać najprostszych atutów rozwojowych jednostki, ani rozwiązać podstawowych dylematów z dziedziny psychologii.
Problem dotarcia do osobowości człowieka poprzez zrealizowanie w nim najwyższych wartości - to zagadnienie któremu świat poświęcił najmniej swego cennego czasu, którego rozwiązania rozumni ludzie najbardziej pragnęli. W całokształcie wysiłków nad rozwojem jednostki główny akcent padał na naukę, na wiedzę, na wpajanie w umysły tego wszystkiego, co niesie dzień i doświadczenia wieków. Zaniedbano natomiast sprawę głębszej wrażliwości ludzkiej, możliwości kształtowania sposobów własnego pełnego rozwoju, przyswajania wiedzy a zwłaszcza jej dogłębnego rozumienia.
Jednym z najbardziej aktualnych we współczesnym świecie zagadnień niosących wielki niepokój, a zarazem jedyną realną nadzieję, jest zagadnienie spełnienia aspiracji człowieka w pełni dojrzałego, zdolnego do harmonijnego a zarazem twórczego współżycia ze społeczeństwem.
Polskie Towarzystwo Higieny Psychicznej zajmuje się konsekwentnie wychowaniem ludzi do współżycia w pokoju w warunkach humanizmu oraz wolności osobistej jednostki na miarę twórczego samookreślenia. Uniwersalnym celem jest zdrowy człowiek w zdrowym, dojrzałym społeczeństwie.
Naczelne zadanie to: stworzenie warunków podtrzymujących zdrowie psychiczne człowieka i rozwijanie higieny psychicznej jako nauki i jako ruchu społecznego oraz walka z zagrożeniem (zdrowia i życia), profilaktyka indywidualna, społeczna i ogólnoludzka. Usuwanie źródeł konfliktów z przyrodą, z samym sobą, z innymi ludźmi a także między narodami. Neutralizowanie zaburzeń psychicznych (niepokoje, nerwice), zagrożeń biologicznych (stresy, frustracje), a także ekologicznych (zatrucia pokarmów, środowiska itp.).
Ruch społeczny psychohigieny powinien stać się uniwersalnym i realizować swe cele i zadania przez interdyscyplinarne pogłębienie naukowe oraz racjonalne krzewienie zasad zdrowia psycho-somatycznego w jego najbardziej dojrzałym kształcie. Potrzebne więc jest wyeksponowanie wagi całego zagadnienia oraz zaznajomienie społeczeństwa z założeniami i kierunkami teoretycznymi, a także podstawowymi zasadami, metodami i środkami szerzenia i stosowania higieny i zdrowia psychicznego w całokształcie życia społecznego.
Towarzystwo realizuje swe założenia i cele poprzez działalność naukowo badawczą, wychowawczo-profilaktyczną oraz informacyjno-usługową. Stosując uniwersalną metodę optymalnej integracji Towarzystwo zakłada możliwość inspirującego oddziaływania na tematykę innych prac i badań naukowych w celu ich twórczej syntezy.

Zakresy tematyczne działalności Towarzystwa dotyczą:
 

  • Humanizowania i cywilizowania warunków życia i stosunków międzyludzkich poprzez propagowanie zasad zdrowia psycho-fizycznego oraz prawidłowości jego rozwoju.
  • Problematyki prawidłowości rozwoju jako stanu dążeniowego do ładu świata, ładu osobowego, społecznego i moralnego.
  • Zagadnienia rozumnego zapobiegania zaburzeniom i zagrożeniom zdrowia psychicznego, społecznego i niszczenia środowiska.Polskie Towarzystwo Higieny Psychicznej w czasie swej działalności wiele dokonało i zmieniło w polskiej psychohigienie i w samym Towarzystwie. Był to czas płodny w liczne i różnorodne zamierzenia aktualne zadania i dokonania, lecz także udziałem jego były zwyczajne porażki, losowe klęski i obiektywne trudności. Odeszli w przeszłość znakomici ludzie. Zatarły się w pamięci zdarzenia i ślady wielu podejmowanych wysiłków. Pozostała jednak nadzieja.
Wspaniały inicjator i niezmordowany twórca polskiego ruchu higieny psychicznej, Kazimierz Dąbrowski, pragnął widzieć dojrzałych i zdrowych ludzi żyjących w zdrowym i dojrzałym społeczeństwie. I temu celowi poświęcił całe swoje życie. Odchodząc, pozostawił swoje intrygujące dzieła i niespokojne myśli, które wokół osoby ludzkiej wytworzyły nową twórczą i dociekliwą atmosferę.
Troska o człowieka nie zawsze nosi charakter racjonalny. Konieczne jest nowe spojrzenie oraz wielki syntezujący wysiłek, który zapewni człowiekowi warunki pełnego rozwoju w jego indywidualnym, niepowtarzalnym a zarazem najbardziej społecznym kształcie.

PODSTAWOWE PRAWO CZŁOWIEKA TO PRAWO DO PEŁNEJ SAMOREALIZACJI .
Ideały świata nie realizują się same. W tym celu potrzeba ludzkiej inwencji, umiejętności, świadomego zaangażowania, ofiarności i poświęcenia.
Podejmując tak istotne cele Towarzystwo skupia wokół nich ludzi najbardziej wrażliwych i twórczych jednocząc ich w spełnieniu upragnionej wizji nowego, lepszego świata.

Uchwałą Zarządu Głównego PTHP z dnia 25.03.2013 r. powołano zespół redakcyjny casopisma Polskiego Towarzystwa Hihieny Psychicznej pt. "Zdrowie psychiczne". wydawanego od ponad 50 lat.