Wpisanego do Krajowego Rejestru Sądowego w dn. 28 .09. 2004 r.
Nr 0000189430
Nr REGON 000807620

Członkowie Zarządu:

PREZES:
Prof. zw. dr hab. ANDRZEJ BAŁANDYNOWICZ

WICEPREZESI:
dr Marzena, Binczycka-Anholcer
mgr Zenon Ukleja
SKARBNIK
Elżbieta Wagner
CZŁONEK PREZYDIUM:
mgr Kazimierz Zieliński

CZŁONKOWIE ZARZĄDU:
Ks. Tadeusz Mieleszko
mgr Maria Jaskulska
dr Barbara Gujska
mgr Marian Lech
mgr Marek Kulczyński
mgr Joanna Jeżewska

Celem Statutowym Towarzystwa jest:
 

 • ochrona i rozwój zdrowia psychicznego, moralnego i duchowego jednostki, rodziny i społeczeństwa w Polsce,
 • dążenie do wszechstronnego i wielopoziomowego rozwoju osobowości przez stworzenie warunków kadrowych, prawnych i socjalnych,
 • umacnianie więzi rodziny oraz wspólnoty pozytywnych stosunków międzyludzkich i postaw prospołecznych, drogą wychowania w duchu patriotyzmu, prawdy, suwerenności i szacunku,
 • rozwijanie i upowszechnianie właściwej hierarchii wartości, zasad zdrowia moralnego i wzorców życiowych przez publikacje, szkolenie i środki masowego przekazu dla stworzenia ruchu społecznej służby samopomocy.


działalność nieodpłatna:
 

 • inicjowanie i organizowanie prac naukowo – badawczych przy współpracy innych placówek naukowych oraz prowadzenie własnych badań w zakresie higieny psychicznej,
 • organizowanie zjazdów naukowych, sympozjów i konferencji krajowych regionalnych, inicjowanie dyskusji naukowych w kwestiach stanowiących przedmiot zainteresowań Towarzystwa, a zarazem żywotnych dla społeczeństwa,
 • powoływanie i finansowanie placówek o charakterze doradczo – informacyjnym zajmujących się doradztwem w zakresie rozwiązywania zagadnień zdrowia psychicznego i moralnego, bytowego, edukacyjnego i psychologicznego, upowszechniających postawy obywatelskie, zaradność, samodzielność i samorządność.działalność odpłatna:
 

 • organizowanie i prowadzenie placówek o charakterze diagnostycznym, profilaktycznym i terapeutycznym, jak również placówek wykonujących usługi w zakresie opieki społecznej i wychowawczej,
 • organizowanie i prowadzenie ośrodków konsultacyjnych, terapeutycznych, w zakresie higieny psychicznej,
 • organizowanie i prowadzenie różnych form szkolenia i dokształcania kursowego w zakresie higieny psychicznej,
 • organizowanie i prowadzenie prac naukowo – badawczych,
 • prowadzenie popularno – naukowej działalności wydawniczej i odczytowej w zakresie higieny psychicznej, nagrań kasetowych, wydawnictw, plakatów, ulotek.Polskie Towarzystwo Higieny Psychicznej nie prowadzi działalności gospodarczej. Bierze udział w otwartych konkursach ofert, ogłaszanych przez podmioty państwowe i samorządowe - realizując zadania statutowe. Dofinansowanie jest rozliczane z całości otrzymanych kwot po zrealizowaniu zleconego zadania. Dzięki tym działaniom oraz pracy wielu wolontariuszy udało się kontynuować działalność Towarzystwa, jak również - Ośrodka „Przywróceni życiu”, a także działalność naukowo-badawczą.
Zobowiązania wobec Urzędu Skarbowego (PIT-4) oraz ZUS zostały zrealizowane do 31.12.2008r.
PTHP zatrudnia do realizacji poszczególnych zadań osoby na umowę zlecenie lub dzieło. Wysokość wypłaconych wynagrodzeń z tytułu umów zlecenia i o dzieło w 2008r. wyniosła: 71.850zł. Do 31 października 2008 r. Towarzystwo zatrudniało jednego pracownika etatowego – wysokość wynagrodzenia: 13.500 zł brutto.

Poniżej przedstawiamy realizowane zadania w 2008 r.

1. W okresie 0d 02 czerwca do 31 grudnia PTHP realizowało zadanie: STERS – PSYCHOEDUKACJA – ZDROWIE PSYCHICZNE, dofinansowane przez Urząd m.st. Warszawy – Biuro Polityki Zdrowotnej zgodnie z zawartą umową Nr B /VI/1/1-NGOP/118/08.
Celem działań w prezentowanym przez Polskie Towarzystwo Higieny Psychicznej 3 letnim programie jest komplementarna pomoc (konsultacje indywidualne, psychoterapia, grupy psychoedukacyjne) osobom nie radzącym sobie ze stresem. Wskazanie działań jakie należy podjąć, ażeby nie dopuścić do sytuacji, w której stres nie tylko przygasi barwy życia, ale również stworzy realne zagrożenia utraty zdrowia. Zapobieganie wikłaniu się w sytuacje stresogenne mogące wywołać negatywne skutki dla zdrowia i równowagi psychicznej – poprzez dostarczenie przy pomocy portalu „Stop manipulacji” – podstawowych informacji odnośnie nowych zagrożeń psychologicznych. Wskazanie postępowania jakie sprzyja zachowaniu należytej higieny psychicznej, warunkującej zachowanie dobrej kondycji psychicznej, a zatem odporności na stres.
Zadanie polegało na udzielaniu konsultacji specjalistycznych osobom znajdującym się w sytuacji kryzysowej, uwikłanych w problem psychomanipulacji i doświadczających różnych form przemocy psychicznej. Większość korzystających z pomocy osób stanowili męźczyźni uwikłani w konflikt okołorozwodowy oraz mający trudności w uzyskiwaniu opieki nad dzieckiem. Znacząca część tych osób została skierowana na konsultacje przez inne organizacje pozarządowe, głównie Centrum Praw Ojca i Dziecka. Osoby te znajdowały się w poważnym kryzysie psychicznym, niektórzy wskazywali silne objawy stresu, stany lękowe, kilka osób cierpiało na depresję. Uzyskana pomoc pozwoliła im inaczej spojrzeć na problem, a uzyskane wytyczne zmotywowały ich do bardziej skutecznych działań. U większości znajdujących się w kryzysie mężczyzn zauważono wyraźną poprawę w sferze emocjonalnej i obniżenie poziomu lęku, co w niektórych przypadkach miało najistotniejsze znaczenie dla odzyskania równowagi psychicznej. Większość tych osób wymagała kilku konsultacji z uwagi na złożoność ich problemów. Niektórzy wymagają długofalowej, wielomiesięcznej pomocy w rozwiązywaniu niekorzystnej sytuacji w jakiej się znaleźli.Drugą grupę stanowiły osoby skonfliktowane z innymi członkami rodzin. Podłoże tych konfliktów miało związek z korzystaniem z psychoterapii, szkoleń, kursów roozwoju osobistego i innnych form oddziaływań, które prowadziły do zmian osobowości, lub zaburzeń w postaci FMS /syndrom fałszywych wspomnień/.
Trzecią grupę stanowiły osoby uwikłane w trudną sytuację egzystencjalną, straumatyzowane, bezrobotne, ofiary przemocy, mające problem alkoholowy, nie radzące sobie z otaczającą rzeczywistością. Każdy z omawianych przypadków miał charakter złożony i wymagał dodatkowo interwencji prawnika.
Specyfiką osób korzystających z konsultacji specjalistycznych jest złożoność ich problemów i konieczność przeanalizowania dokumentacji, głównie sądowej oraz przeprowadzenia stosownych badań w celu postawienia właściwej diagnozy zgłaszanego problemu. Stąd też, niektóre konsultacje trwały dłużej niż 1 godzina i wymagały wielu spotkań. Ogółem udzielono 170 porad indywidualnych.
Przewidziane programem – psychoedukacyjne grupy – obejmowały przede wszystkim nauczycieli szkół podstawowych, gimnazjalnych i średnich z terenu Dzielnicy Praga. Zadecydowała o tym wyjątkowość tej grupy zawodowej, mającej do czynienia ze specyficzną społecznością, często z symptomami patologii. Ponadto powszechnie wiadomo, że praca nauczyciela jest trudna, ponieważ wiąże się z dużą odpowiedzialnością i wysokimi oczekiwaniami społecznymi. Na jakość i efektywność pracy nauczyciela wpływają również takie czynniki jak: warunki pracy, ubogie zaplecze dydaktyczne, niskie wynagrodzenie, niewielkie wsparcie ze strony społeczeństwa. To wpływa na wysoki poziom przewlekłego stresu w tej grupie zawodowej, co potwierdzają liczne badania.
W czasie prezentowania projektu szkolenia, każda z placówek przedstawiła szczególnie stresogenne obszary w ich instytucji. Pracownicy szkół zwracali uwagę na trudności w relacji z agresją i niesubordynacją dzieci i młodzieży, trudności w relacji z ich rodzicami, którzy pochodzą z różnych warstw społecznych. Zdarza się, że są to osoby z symptomami zachowań patologicznych. Zwrócono również uwagę na komunikację wewnętrzną między pracownikami, która często jest źródłem negatywnych emocji.
Uczestniczyły w szkoleniu także inne grupy zawodowe, a mianowicie pracownicy Urzędu Dzielnicy Warszawa Białołęka. W czasie rozmów w Urzędzie skoncentrowano się na dwóch obszarach stresogennych. Komunikacja wewnętrzna /relacja pracownik - pracownik, pracownik - zwierzchnik, mobbing/ i komunikacja zewnętrzna /relacja pracownik - petent/.
wszystkie zebrane informacje służyły do dostosowania programu szkolenia do indywidualnych potrzeb placówki. W szkoleniu wzięło udział 150 osób.

2. Działania z zakresu organizacji i prowadzenia poradnictwa specjalistycznego,
w tym w szczególności:
 

 • tworzenie ogólnodostępnych punktów poradnictwa prawnego, dla mieszkańców prawobrzeżnej Warszawy.Zadanie realizowane z funduszy Urzędu m.st. Warszawy w okresie od 24.10.2008 r. do 31.12.2008 r., określonego umową nr PS/B/VI/3/1/460/2008 na kwotę 15.000 zł,

Cel zadania stanowiła ogólnodostępna, bezpłatna pomoc prawna i psychologiczno-pedagogiczna w rozwiązywaniu problemów osób znajdujących się w trudnej sytuacji życiowej, pokrzywdzonych i dyskryminowanych, poddanych mobbingowi, jak również ofiarom przestępstw. Cele określone umową zostały całkowicie osiągnięte, ponieważ na planowanych łącznie 165 porad i konsultacji , udzielonych zostało łącznie 213 porad, w tym 120 porad prawnych. Rezultaty bezpośrednie działań są również zadowalające, ponieważ wskutek udzielonej pomocy wiele osób uzyskało pomoc np. przy wniesieniu pozwu, rozwiązaniu problemów mieszkaniowych, przygotowaniu materiału procesowego, w sprawach lobbingu, rozwiązywaniu sporów w rodzinie, zagrożeniem dobra dziecka itp.
Natomiast poradnictwo i konsultacje psychologiczno-pedagogiczne /stanowiące niejednokrotnie dopełnienie działań prawnych/ - pozwoliło wielu osobom uwikłanym w trudne sprawy natury prawnej, pozostającym w długotrwałym stresie, na odzyskanie równowagi psychicznej, niezbędnej przy podejmowaniu ważnych decyzji, również związanych z kryzysem rodzinnym /szantaż, alkoholizm, prawa dziecka/.
Rezultatem pośrednim działań było upowszechnienie wiedzy osób korzystających z pomocy, w dochodzeniu należnych im praw i uprawnień, jak również zwiększenie poczucia własnej wartości, aktywności i kreatywności w podejmowanych działaniach.
Ponadto ważny element stanowi również wzmocnienie psychiczne grup najsłabszych ekonomicznie i społecznie; zwiększenie ich samooceny oraz przekonania o możliwościach dokonywania zmian w życiu osobistym i społecznym.

Działania obejmowały świadczenie łatwo dostępnej pomocy prawnej i psychologiczno-pedagogicznej, osobom dotkniętym dehumanizacją życia codziennego, instytucjonalnego i społecznego, nie potrafiącym w umiejętny sposób korzystać z kompetencji instytucji i organizacji, by przezwyciężyć trudną sytuację życiową. Usługi prawne i psychologiczne świadczone były głównie dla mieszkańców dzielnicy Praga, nie mniej zdarzały się osoby spoza tej dzielnicy, którym ze względu na trudną sytuację również udzielono pomocy. Porady prawne udzielane były w siedzibie PTHP przy u. Targowej 59 lok. 16 w godz. 10.00 – 15.00, natomiast konsultacje i porady psychologiczno-pedagogiczne w poniedziałki w godz. 14.00 – 19.00. A oto niektóre problemy będące przedmiotem pomocy prawnej i psychologiczno-pedagogicznej:

1. Sprawy wynikające ze stosunku pracy:
wszczęto procesy i postępowania polubowne. Przyczyny: lobbing będący przyczyną rozstroju nerwowego pracownika. Nadużywanie funkcji przez pracodawcę, nie płacenie wynagrodzenia i nie odprowadzanie składki do ZUS. Naruszenie dóbr pracownika.
2. Sprawy rodzinne:
rozkład pożycia małżeńskiego na skutek alkoholizmu, nie płacenie alimentów, postępowania egzekucyjne, postępowanie sądowe o prawny powód ustalenia opieki, procesy o rozwód i separację oraz postępowania mediacyjne.
3. Procesy w sądach w sprawach cywilnych i karnych:
Naruszenie dóbr osobistych, postępowanie o renty ZUS i odwołania od decyzji ZUS, ustalenie składników majątku wspólnego małżonków, procesy o przyznanie renty tymczasowej w postępowaniu odszkodowawczym, procesy w sprawie odstąpienia w czasie hospitalizacji od działania lege artis, eksmisje z mieszkania i postępowanie komornicze, procesy związane z konfliktami, procesy związane z konfliktami rodzinnymi i szantażem oraz naruszeniem nietykalności cielesnej, postępowanie sądowe o rozwód i separację, sprawy w sądach rodzinnych o dobro dziecka.
4. Pomoc prawna związana z apelacjami i odwołaniami w sądach powszechnych i administracyjnych:
Matactwo i kłamliwe wybiegi w celu osiągania korzyści majątkowych, groźba karalna związana z wymuszaniem sprzedaży mieszkania, zadłużenia z tytułu nie płacenia czynszu, odpowiedzialność za długi spadkowe, naruszenie cudzego prawa autorskiego, alimenty i eksmisja z mieszkania.
5. Pomoc w sporządzeniu dokumentów dotyczących:
testamentu, darowizny, nabycia spadku.

Współpraca prawnika i psychopedagoga wielokrotnie niezbędna przy rozwiązywaniu trudnych problemów, szczególnie w przypadku konfliktów w rodzinie /negocjacje/, terapia rodzinna, ochrona praw dziecka. W przypadkach indywidualnych – konsultacje pozwoliły osobom będącym w sytuacji stresu, niewiary we własne siły, zaniżonej samooceny – odzyskać chęć do działania, mimo trudności, które przecież pozostały.
Rezultaty bezpośrednich działań były zadawalające, ponieważ wskutek udzielonej pomocy, wiele osób uzyskało pomoc w rozwikłaniu swoich trudnych problemów. Najczęściej dotyczyło to np. rozwiązania problemów mieszkaniowych, pomoc przy wniesieniu pozwu do Sądu, przygotowania materiału procesowego, w sprawach mobbingu, rozwiązywania sporów w rodzinie, zagrożeniu dobra dziecka.
Ponadto pozwoliło wielu osobom uwikłanym w trudne sprawy natury prawnej, pozostającym w długotrwałym stresie na odzyskanie równowagi psychicznej, niezbędnej przy podejmowaniu ważnych decyzji rezultatem pośrednim działań było upowszechnienie wiedzy osób korzystających z pomocy, w dochodzeniu należnych im praw i uprawnień, jak również zwiększenie poczucia własnej wartości, aktywności i kreatywności w podejmowanych działaniach.
Ważnym elementem było także wzmocnienie psychiczne grup najsłabszych ekonomicznie i społecznie; zwiększenie ich samooceny oraz przekonania o możliwościach dokonywania zmian w życiu osobistym i społecznym.

3. Konferencje dofinansowane z Ministerstwa Nauki i Szkolnictwa Wyższego
na łączną kwotę 22.000 zł:

„PSYCHOSPOŁECZNE FORMY PRZECIWDZIAŁANIA MARGINALIZACJI”
XV konferencję naukowo-szkoleniową zorganizowano wspólnie z Uniwersytetem Rzeszowskim, Polskim Towarzystwem Suicydologicznym, władzami rządowymi i samorządowymi gminy, miasta, powiatu Jasielskiego. W konferencji uczestniczyli przedstawiciele władz rządowych, samorządowych, lekarze, pracownicy socjalni, pielęgniarki, rehabilitanci, księża, siostry zakonne, pracownicy domów pomocy społecznej, przedstawiciel Policji ds. obywatelskich. Uczestniczyli również członkowie komisji d/s profilaktyki i rozwiązywania problemów alkoholowych, lekarze, nauczyciele, psychologowie, psychiatrzy.
Uczestniczyło 127 osób. Wygłoszono 16 referatów, w tym 5 w sesji plenarnej, 6 w sesji tematycznej – „Rodzina i jej współczesne problemy”, oraz 5 referatów w II sesji problemowej – „Marginalizacja osób z zaburzeniami psychicznymi”.
W trakcie dyskusji i we wnioskach wyznaczono priorytety. Szczególnie akcentowano konieczność opracowania i wdrażania programu reform. Uznano, że głównymi priorytetami w zakresie zapobiegania marginalizacji są:

 • przeciwdziałanie stygmatyzacji, dyskryminacji i nierównemu traktowaniu osób bezrobotnych, samotnych, starszych i osób z problemami zdrowia psychicznego oraz umożliwienie im i ich rodzinom aktywne uczestnictwo w tych działaniach,
 • opracowanie i wprowadzenie w życie wszechstronnego – skutecznego systemu ochrony zdrowia, w tym zdrowia psychicznego obejmującego promocję, prewencję, rehabilitację, opiekę specjalistyczną oraz powrót do normalności,
 • zapewnienie ochrony praw i godności człowieka poprzez wdrażanie koniecznych przepisów prawnych umożliwiających osobom narażonym na marginalizację do uczestnictwa w pełni i na równych prawach w życiu społecznym. Zapewnienia wsparcia i pomocy osobom starszym,
 • zapewnienie osobom marginalizowanym skuteczniejszej i wszechstronnej opieki oraz zapewnienie sprawiedliwych i odpowiednich źródeł finansowych dla realizacji powyższych celów.


Uczestnicy konferencji w trakcie dyskusji dokonali wymiany poglądów i doświadczeń.
Osiągnięto także kolejny cel konferencji, jakim była aktywizacja zawodowa osób odpowiedzialnych za politykę społeczną i pomoc osobom pokrzywdzonym, cierpiącym, nieuleczalnie chorym, czekającym na CZŁOWIEKA NAPRAWDĘ PRZYJAZNEGO.
XV konferencja miała charakter interdyscyplinarny. Obejmowała problematykę z zakresu etyki, psychologii, socjologii, polityki społecznej, suicydologii, wiktymologii, psychiatrii.
Nawiązano współpracę z władzami samorządowymi – lokalnymi na poziomie gminy, miasta, powiatu oraz duszpasterstwem rodzin w zakresie psychospołecznych form przeciwdziałania marginalizacji.Wnioski z XVII konferencji „System wartości a zdrowie psychiczne” upowszechniono poprzez środki masowego przekazu oraz rozpowszechnianie opracowanych materiałów pokonferencyjnych.

„WARUNKI INTEGRACJI PSYCHOSPOŁECZNEJ”
Konferencja stanowi kolejny etap wieloletniego cyklu: „Progi samopoznania” zmierzającego do:
 

 • Uświadomienia opinii publicznej naszych narodowych przywar i zalet utrudniających prawidłowe relacje międzyludzkie.
 • Propagowanie zasad prawidłowego rozwoju człowieka w świetle Teorii Dezintegracji Pozytywnej śp. Prof. Kazimierza Dąbrowskiego.
 • Wykorzystanie narzędzi prawnych: Deklaracja Praw Człowieka ONZ, Karta Praw Rodziny, Karta Polaka, 5 Prawd Polaków Rodła. Zasady wynikające z Polskiej Racji Stanu do konsolidacji społeczeństwa przeciw podkulturze, patologii i przestępczości.


Dobór referatów i problematyki ich wystąpień gwarantował przedstawienie aktualnych zagrożeń dla zdrowia psychicznego i kierunków społecznej profilaktyki.
Materiał z konferencji „Warunki integracji społecznej” opracowano w postaci skryptu z treścią referatów dla członków PTHP, organizacji współpracujących z Towarzystwem i innych zainteresowanych osób, a także zamieszczono na stronie Internetowej PTHP. W konferencji uczestniczyło 39 osób. Konferencja odbyła się 8 grudnia 2008 r.

„SYSTEM WARTOŚCI A ZDROWIE PSYCHICZNE”
XVII konferencja naukowo-szkoleniowa zorganizowano po raz pierwszy w rejonie powiatu Tatrzańskiego /Zakopane – Biały Dunajec/ gdzie występują duże potrzeby w zakresie dostępu do placówek specjalistycznych, gdzie z roku na rok zwiększa się liczba osób potrzebujących pomocy z powodu marginalizacji osób starszych, cierpiących, udręczonych, bezradnych, smutnych, mających poczucie bezsensu życia, osamotnionych.
Tematy konferencji obejmowały:

 • kryteria moralne we współczesnym świecie,
 • zdrowie psychiczne człowieka cierpiącego – samotnego czekającego na kogoś naprawdę przyjaznego,
 • kondycję psychiczną Polaków,
 • roli starości i jej znaczenia w społeczeństwie.


Konferencję zorganizowano wspólnie z Polskim Towarzystwem Suicydologicznym oraz Wydziałem Zdrowia i Polityki Społecznej powiatu Tatrzańskiego.
W konferencji uczestniczyli lekarze, psychologowie, nauczyciele, pracownicy ośrodków pomocy społecznej, przedstawiciele organizacji samorządowych, księża, młodzież, studenci.
Podczas dwóch dni konferencji wygłoszono 18 referatów. W sesji plenarnej wygłoszono 6 referatów, w sesjach tematycznych I – KONDYCJA PSYCHICZNA POLAKÓW wygłoszono 5 referatów; II SYSTEM WARTOŚCI A ZDROWIE PSYCHICZNE wygłoszono 7 referatów.
W konferencji uczestniczyły 52 osoby. Uczestnicy zapoznali się z problematyką dotyczącą obszarów deprywacji społecznej, systemu wartości – życia jako wartości w odniesieniu do charakteru biofilitycznego człowieka, zespołu lęku społecznego, roli starości i jej znaczenia w życiu społecznym oraz przyczyn uprzedzeń wobec „ludzi odmiennych”. Przyjęta, że w związku z nasilającymi się zagrożeniami okresu transformacji – spadkiem wartości ludzkiego życia zachodzi potrzeba podnoszenia poziomu edukacyjnego społeczeństwa, ponieważ współczesne warunki cywilizacji utrudniają przyjęcie odpowiedzialności za samego siebie i za otoczenie. Opracowany materiał z konferencji „System wartości a zdrowie psychiczne” zostanie rozpowszechniony w ośrodkach promujących zdrowy styl życia psychicznego i moralnego, w środkach społecznego przekazu, Internecie, a także w ośrodkach władz lokalnych.

„PROBLEMY WSPÓŁCZESNEJ RODZINY W PRAKTYCE SĄDOWEJ I PSYCHOLOGICZNEJ”
Konferencja odbyła się zgodnie z ustaleniami w Sali konferencyjnej Szpitala Praskiego w dniu 18 grudnia 2008 r.
Tematyka konferencji dotyczyła nowych problemów rodziny powstałych w wyniku przemian cywilizacyjnych i kulturowych. Wśród poruszonych zagadnień na plan pierwszy wysunięto problem dyskryminacji mężczyzn w sprawach rodzinnych i przyznania praw do opieki nad dziećmi po rozpadzie związku. Jednym z najważniejszych tematów stanowiło przedstawienie nowego fenomenu psychologicznego określonego jako syndrom fałszywych wspomnień w oparciu o najnowsze badania empiryczne. Zaprezentowano również wyniki badań naukowych dotyczących opinii wydawanych przez biegłych psychologów i pedagogów na podstawie akt spraw sądowych osób zgłaszających się o pomoc do PTHP. W konferencji uczestniczyły 54 osoby. Opracowany materiał z konferencji „Problemy współczesnej rodziny w praktyce sądowej i psychologicznej” zostanie rozpowszechniony wśród zainteresowanych problematyką organizacji i osób oraz na stronie Internetowej Sekcji PTHP „Stop manipulacji”.

Polskie Towarzystwo Higieny Psychicznej w 2008 r. czyniło wiele starań, aby uzyskać dofinansowanie na działalność Statutową. Braliśmy udział w ogłaszanych konkursach ofert, przygotowując siedem wniosków, które nie zostały przyjęte. Oto one:

 • Biuro Polityki Społecznej Urzędu m.st. Warszawy – wniosek złożony w kwietniu 2008 r. na „Działania mające na celu przeciwdziałania przemocy w rodzinie”,
 • Biuro Polityki Społecznej Urzędu m.st. Warszawy – wniosek złożony na działania od lutego 2008 r. w Ośrodku „Przywróceni życiu” - Działania z zakresu organizacji i prowadzenia poradnictwa specjalistycznego.
 • Ministerstwo Pracy i Polityki Społecznej – Fundusz Inicjatyw Obywatelskich na program Przeciwdziałanie przemocy w szkołach i placówkach oraz środowiskach rówieśniczych dzieci i młodzieży.
 • Centrum Komunikacji Społecznej Urzędu m.st. Warszawy – złożono trzy wnioski w sierpniu, październiku i grudniu 2008 r. na zadanie „Organizacja i realizacja interdyscyplinarnych zadań dla mieszkańców Warszawy, w tym zadania wspierające lokalne społeczności oraz postawy prodemokratyczne i prospołeczne”. Żaden z nich nie został przyjęty.
 • Urząd m.st. Warszawy, Wydział Sportu i Turystyki – wniosek złożony w lutym 2008 r. na zadnie: Organizacja imprez sportowych, rekreacyjnych i sportowo-rekreacyjncych.W listopadzie 2008 roku była przeprowadzona kontrola realizacji zadania Nr B /VI/1/1-NGOP/118/08 „Stres- Psychoedukacja_- Zdrowie Psychiczne wykonywanego przez PTHP przez Prezydenta Urzędu Miasta Stołecznego Warszawy. Z upoważnienia Prezydenta kontroli dokonała p. Grażyna Szady-Fiedorowicz. Zadanie wykonywane było właściwie, a zaleceń pokontrolnych nie było.